Adria Gold (https://prodej.adriagold.cz/)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY    

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní při objednávce zboží na internetové adrese https://prodej.adriagold.cz (dále jen e-objednávka) provozovanou společností ADRIA GOLD, s.r.o. se sídlem Nivnice, U Dvora 210, PSČ 687 51, IČ: 25532766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31081 (dále jen „dodavatel“) registrovaným i neregistrovaným odběratelům (dále jen „odběratel“). Obchodní podmínky se stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-objednávky a součástí Rámcové smlouvy o dodávkách zboží, byla-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.

Uzavření kupní smlouvy

1.1. V e-objednávce dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může objednávat. Prezentaci zboží v e-objednávce nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží nakupované prostřednictvím e-objednávky je dodavatelem doručeno do místa určeného odběratelem a současně z jeho strany převzato.

1.2. Do doby doručení zboží odběrateli a jeho převzetí nemůže být žádný úkon dodavatele vykládán jako akceptace nabídky odběratele.

Objednání zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat množství zboží v objednávce a případně změnit zadané hodnoty.

2.2. Minimální výše objednávky je 1 000,- Kč vč. DPH a obalů, jestliže není smluvně stanoveno jinak.

2.3. Odesláním objednávky je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2.4. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.5. Dodavatel potvrdí odběrateli přijetí objednávky do systému automatickým e-mailem.

2.6. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-objednávce nebo v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby výrazně změnila. Dodavatel si vyhrazuje právo dodat odběrateli alternativní položku s ohledem na aktuální dostupné skladové zásoby zboží z e-objednávky. Alternativní náhrady budou uplatněny např. v případech, když výrobci nahrazují stávající výrobek jinou podobnou gramáží nebo variantou, když výrobci tabákových výrobků nahrazují původní variantu jinou kolkovou cenou nebo dodavatel nahradil sortiment jinou značkou. Odběratel má právo takové zboží od dodavatele nepřevzít.

2.7. Dodavatel je oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek a případné nadměrně objednané množství zboží nedodat.

2.8. Odběratel je oprávněn zrušit svou objednávku do 6.00 hodin v den závozu zasláním jejího zrušení na kontaktní e-mail.

2.9. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku odběrateli nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s odběratelem, když: a) zboží se již nevyrábí a nelze tedy objednat, b) akční zásoba je již vyprodaná, c) pořizovací cena se výrazným způsobem změnila. V případě, že odběratel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.10. Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit časový termín (standardně 06:00) pro odeslání objednávky odběratelem na tentýž rozvozový den.

Země původu masa, ovoce a zeleniny, alergeny

3.1. Země původu a jiné specifikace u ovoce a zeleniny, životopis u masa a ryb, bude odběrateli dostupná (viz etiketa) v okamžiku doručení zboží, před uzavřením kupní smlouvy, a to podle aktuální skladové zásoby na provozovně, která vyřizuje poptávku odběratele v den doručení.

3.2. U ostatního zboží může odběratel zobrazit informace o složení, alergenech a výrobci přímo v popisu výrobku v systému e-objednávka.

Cenové a platební podmínky

V ceně zboží je zahrnuta cena dopravy, jestliže není smluvně s odběratelem sjednáno jinak.

4.1. Odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu v hotovosti/kartou při převzetí zboží.

4.2. Ceny zboží uváděné v e-objednávce jsou včetně i bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného v systému e-objednávky dle aktuálních skladových cen, přičemž je na toto odběratel upozorněn před finálním odesláním objednávky a je mu umožněno jednotlivé položky z objednávky vyřadit nebo opravit požadované množství.

4.3.Jestliže je zvolena doprava přepravní službou DPD, je možné uhradit zboží kartou předem prostřednictvím PayPal. 

Dodání, převzetí zboží a vratné zálohované obaly

Dodavatel dodá zboží zpravidla v den, který odběratel v e-objednávce zvolil, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu.

5.1. Dodavatel se zavazuje usilovat o doručení v požadovaném termínu, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl dodavatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

5.2. Místem dodání je místo v České republice. V případě, že zboží dopravuje odběrateli dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele předáním zboží odběrateli.

5.3. Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází už převzetím zboží.

5.4. Marným doručením není dotčeno právo dodavatele požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku odběratele na opětovné doručení je dodavatel oprávněn opětovně účtovat odběrateli cenu dopravy.

5.5. V případě, že v požadovaném termínu doručení není na místě dodání osoba způsobilá k převzetí zboží, nebo nelze-li zboží z jakéhokoliv jiného důvodu řádně předat, řidič telefonicky kontaktuje odběratele a domluví další postup. Když nebude možné se s odběratelem telefonicky spojit a domluvit další postup, dostane odběratel následující pracovní den informaci o marném pokusu o doručení a o stornování objednávky.

5.6. Společně s dodáním zboží se dodavatel zavazuje předat odběrateli potřebné daňové doklady nebo dodací list s uvedením sortimentu předávaného zboží včetně ceny, tak aby mohl plnění dodávky řádně zkontrolovat a převzít. Odběratel je povinen potvrdit převzetí zboží na předložené doklady dodavatele.

5.7. Odběratel, který má nastaveny obchodní podmínky platné pouze pro vlastní odvoz, nemůže v objednávce zvolit způsob dodání na adresu.

Odstoupení od smlouvy

6.1. Odběratel je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Z pochopitelných důvodů nelze vrátit zboží, u kterého mohl být přerušen teplotní řetězec, nebo byl u hygienicky balených potravin porušen obal. Dále není možné vracet: noviny; periodika; časopisy; stírací losy; jízdenky; kupony; zvukové a obrazové nahrávky včetně počítačových programů, u nichž odběratel porušil jejich původní obal.Odběratel vrací zboží na své náklady ve velkoobchodním středisku dodavatele, ze kterého bylo zboží dodáno, po předchozím avízu na kontaktní e-mail. Na vrácené zboží dodavatel potvrdí protokol o převzetí a následně vystaví dobropis. Částka, kterou odběratel za vrácené zboží uhradil, bude připsána na jeho uvedený účet.

Tímto článkem nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti, vyplývající z platných právních předpisů.

Odpovědnost za vady zboží a Reklamace

7.1. Potvrzením daňového dokladu nebo dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval co do množství a kvality.

7.2. Odběratel je povinen si při přejímce zboží zkontrolovat, především zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto reklamovat ihned při přejímce a zboží od řidiče nepřevzít. Řidič odečte vadné zboží na daňovém dokladu nebo dodacím listu. Když byla úhrada v hotovosti, zároveň poníží celkový výběr hotovosti. Za zjevné vady se považuje: a) zboží, u kterého byl zjevně porušen teplotní řetězec při dopravě; b) množstevní rozdíly oproti daňovému dokladu nebo dodacímu listu; c) dodání jiného než objednaného zboží; d) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady má odběratel možnost reklamovat ihned po jejich zjištění, a to v záruční době zboží.

7.3. Oznámení vad odběratel učiní odesláním reklamačního formuláře na kontaktní e-mail pobočky, nejpozději do 7 dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést datum dodání, číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, číslo účtu, na který požaduje vyplatit uznanou reklamaci.

7.4. Vady potravin podléhajících rychlé zkáze, musí být uplatněny nejpozději následující den po doručení, jinak právo na uplatnění vad zboží zaniká.

Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7.5. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit, především dodržet podmínky skladování vyznačené na výrobku.

7.6. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán reklamační protokol s určením způsobu vyřízení reklamace.

7.7. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě k dodavateli způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

7.8. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:

     a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,

     b) pokud odběratel při převzetí zboží o vadě zboží věděl,

     c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc,

     d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

     e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,

     f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

7.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 7. 12. nebo čl. 7.13. těchto Obchodních podmínek zvolil.

7.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

7.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

     a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

     b) odstranění vady opravou věci,

     c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo

     d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

Dostupnost e-objednávky

8.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-objednávky a za případnou škodu vzniklou v této souvislosti.

8.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby, opomenutí nebo technické obtíže vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webové stránky e-objednávky nebo v důsledku užití webové stránky e-objednávky v rozporu s jejím určením. Pokud se dodavatel dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu, pokud možno v co nejkratší době.

8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-objednávky na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému. Dodavatel si vyhrazuje právo e-objednávky kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

9.2. Odběratel je informován, že daňové doklady a dodací listy vystavené dodavatelem za dodávku zboží odběrateli a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou dodavateli anebo odběrateli.

9.3. Odběratel prohlašuje, že pokud poskytne dodavateli osobní údaje dalších osob (např. jejich kontaktní údaje) pro účely jejich uvedení na daňové doklady či dodací listy (a to i za účelem jejich předání dodavatelem třetím osobám v souladu s těmito podmínkami), má odběratel zajištěny všechny potřebné souhlasy takovýchto osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud zákon o ochraně osobních údajů poskytnutí souhlasů vyžaduje.

9.4. Odběratel má v souladu s § 11 a 21 Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci nebo vymazání nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5. Informace o zpracování obchodních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem umístěným na webových stránkách společnosti.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-objednávky se řídí právním řádem České republiky.

10.2. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-objednávky. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

10.3. Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy o dodávkách zboží uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (byla-li mezi stranami uzavřena), uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z e-objednávky přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 občanského zákoníku se tedy nepoužije, s tou výjimkou, že Platební podmínky a fakturace uvedené v  Rámcové kupní smlouvě (nebo jiné obdobné smlouvě) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem se budou uplatňovat společně s platebními podmínkami specifikovanými v těchto obchodních podmínkách.

10.4. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

10.5. Dodavatel si vyhrazuje právo vyřadit odběratele ze systému e-objednávka, který zaposlední čtyři po sobě jdoucí měsíce neobjednal žádné zboží. Opětovný přístup do systému e-objednávka je možné získat dle instrukcí v sekci Registrace.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 09. 04. 2020.

EET od 1.3.2017 - povinnosti poplatníka:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.