Adria Gold (https://prodej.adriagold.cz/)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

IČ: 255 32 766, se sídlem Nivnice, U Dvora 210, PSČ 687 51

Oddíl A

Rozsah všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. a druhou smluvní stranou.
1.2. Jednotlivá ustanovení smluv uzavřených mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. a druhými stranami mají přednost před těmito VOP. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP je všechny smluvní strany považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

Oddíl B

Koupě zboží

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouvy jsou uzavírány buď na základě kupních smluv, nebo závazných objednávek kupujícího adresovaných společnosti ADRIA GOLD, s.r.o. (dále jen „prodávající") v provozovně prodávajícího, telefonicky, písemně zaslaných poštou, emailem nebo faxem, v elektronické podobě na www.adriagold.cz a zaslaných emailem, poštou nebo faxem nebo ústně s obchodním zástupcem.
2.2. Závazná objednávka kupujícího musí obsahovat:
- identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení/obchodní firmu, bydliště/sídlo/místo podnikání, rodné číslo/ IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží a email kupujícího,
- přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
- termín dodání zboží
- způsob dodání zboží,
- datum objednání
Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata. Smluvní strany se dohodly, že v případě absence některé se shora uvedených podmínek vzniká kupní smlouva také pouze na základě zákonných podstatných náležitostí kupní smlouvy.
2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou nebo jiným vhodným prostředkem.
2.4 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká zejména situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající v těchto případech kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě, zpravidla s možností nahradit zboží obdobným, popř. jej nedodat vůbec.
2.5 Kupující je oprávněn závaznou objednávku stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze pokud již nedošlo k vychystání objednaného zboží a jeho naložení na expediční vozy prodávajícího, nebo předání objednaného zboží dopravci či jeho přípravě k expedici, pokud si kupující zajistil vlastní dopravu. V opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním plnění.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas v souladu s přijatou závaznou objednávkou ve sjednaném místě plnění.
3.2. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, převzetí písemně potvrdit na dodacím listě nebo jiném prodejním dokladu prodávajícího a v termínu splatnosti zaplatit za zboží kupní cenu dle sjednaných podmínek.

4. Cena

4.1. Kupní cena zboží dodávaného kupujícímu v souladu se smlouvou je stanovena na základě ceníků/cen prodávajícího platných v době objednání zboží. Je povinností kupujícího seznámit se s platnými ceníky/cenami prodávajícího dostupnými v provozovně prodávajícího nebo u obchodních zástupců.
4.2. V kupní ceně není zahrnuto DPH, náklady na dopravu ani další možné náklady. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím nebo dohodou smluvních stran.
4.3. Smluvní strany se dohodly na možnosti změny ceníků a ceny již uzavřené kupní smlouvy, a to ze strany Prodávajícího. V případě změny ceníků je prodávající povinen změny bez zbytečného odkladu oznámit a předložit kupujícímu. V případě nesouhlasu kupujícího s novým ceníkem a novou cenou je kupující oprávněn smlouvu vypovědět do 10 dnů od obdržení nového ceníku.

5. Platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

5.1. Kupující hradí platbu v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem na účet prodávajícího podle data splatnosti uvedeného na prodejním dokladu, který je zaslán spolu se zbožím, eventuálně emailem nebo poštou Není-li způsob placení mezi stranami dopředu sjednán, určí tento způsob prodávající.
5.2. Za provedenou úhradu se považuje až její připsání na bankovní účet prodávajícího.
5.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
5.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. Pokud je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci. 

6. Dodání zboží

6.1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží zpravidla do 72 hodin od přijetí závazné objednávky, příp. záleží na dohodě smluvních stran.
6.2. V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající k dispozici, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího a sdělí předpokládaný termín dodání. Pokud kupující nevznese bez zbytečného odkladu námitky proti sdělenému předpokládanému termínu dodání, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.
6.3. Místem dodání zboží je skladovací rampa nebo jiné místo na provozovně kupujícího.
6.4. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží na své provozovně, v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.
6.5. V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listě nebo prodejním doklad jeho podepsáním oprávněnou osobou a otiskem razítka kupujícího. Veškeré případné změny v dodacím listě je kupující rovněž povinen potvrdit.
6.6. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na dodacím listu/přepravním listu/prodejním dokladu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést
- na přepravní list dopravce, případně převzetí zboží jako celek odmítnout a přepravní list spolu s řidičem podepsat nebo
- na reklamační protokol a tento společně s řidičem kupujícího podepsat
- u externího dopravce uvést neshody a závady do přepravního listu, případně sepsat reklamační protokol, a spolu s řidičem jej podepsat Poté ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího.
Pokud nebude kupující postupovat v souladu s čl. 6.6. VOP, na pozdější zjevné vady zboží nebude brán prodávajícím zřetel.

7. Sankce

7.1. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z celkové dlužné částky od prvního dne prodlení do zaplacení.
7.2. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 30 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy.
7.3. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

8. Ukončení kupní smlouvy

8.1. Smluvní vztah založený kupní smlouvou může skončit za níže uvedených podmínek dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
8.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je dvouměsíční a začne plynout prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v průběhu kterého byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
8.3. V případě podstatného porušení povinností kupní smlouvy kupujícím může prodávající od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícího. Za podstatné porušení smlouvy se pro účely smlouvy rozumí na straně kupujícího zejména
- pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 dní nebo
- pokud kupující vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno s kupujícím insolvenční řízení,
8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je v případě prodlení s placením kupní ceny nebo při porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené kupní smlouvou oprávněn od smlouvy bez předchozí výzvy odstoupit.

Oddíl C

Pronájem movitých věcí

9. Vznik nájemního vztahu

9.1. Nájemní vztah vzniká na základě nájemní smlouvy mezi společností ADRIA GOLD, s.r.o. (dále jen „pronajímatel“) a druhou smluvní stranou (dále jen „nájemce“).
9.2. Pronajímatel přenechává předmět nájmu za úplatu nájemci do užívání, nájemce jej do užívání přijímá a zavazuje se za něj zaplatit pronajímateli úplatu.
9.3. Nájemce, který je fyzickou osobou – podnikatelem prohlašuje, že je plně způsobilý k uzavření nájemní smlouvy. Osoba jednající za nájemce, který je právnickou osobou, prohlašuje, že je plně způsobilá k uzavření nájemní smlouvy za právnickou osobu. Osoba jednající za nájemce – právnickou osobu, si je plně vědoma své odpovědnosti za své jednání a zavazuje k osobnímu plnění všech práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy v případě, že se ukáže, že není oprávněna k uzavření nájemní smlouvy za nájemce-právnickou osobu.
9.4. Nebezpečí škody za předané věci přechází na nájemce dnem podepsání nájemní smlouvy a převzetím zapůjčeného zařízení nájemcem.

10. Poškození při převzetí předmětu nájmu

10.1. Veškerá případná poškození předmětu nájmu musí být nájemcem uplatněny nejpozději v době převzetí nájmu a zaznamenány na předávacím protokolu, na kterém nájemce potvrzuje jeho převzetí. V opačném případě se má za to, že předmět nájmu je bez poškození a vad.

10.2. Pokud nájemce předá předmět nájmu jakýmkoliv způsobem poškozený nebo značně znečištěný je prodávající oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. V případě, že náklady pronajímatele za opravu nebo čištění budou vyšší, než uvedená smluvní pokuta, zavazuje se nájemce tyto náklady uhradit na základě faktury vystavené pronajímatelem, a to nejpozději do 15 dní od jejího doručení.

10.3. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci složení kauce, která bude sloužit na úhradu škody, která může vzniknout v budoucnosti Pronajímateli, a za kterou odpovídá Nájemce. Nájemce se zavazuje složit tuto kauci nejpozději při převzetí předmětu nájmu.

11. Nájemní doba

11.1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu na dobu sjednanou v nájemní smlouvě, v ostatních případech na dobu neurčitou.

11.2. V případě, že je nájemní vztah sjednán v nájemní smlouvě na dobu určitou, může být prodloužen písemným dodatkem k nájemní smlouvě.

11.3. Nájemce je povinen převzít předmět nájmu dnem podpisu nájemní smlouvy, jinak na výzvu pronajímatele. Nájemce potvrdí převzetí předmětu nájmu podpisem předávacího protokolu.

12. Podmínky užívání předmětu nájmu

12.1. Nájemce se zavazuje k úhradě nákladů spojených s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu, dle uzavřené nájemní smlouvy, do místa určeného nájemcem, a to v případě, že nájemce odmítne převzít předmět nájmu v předem stanoveném čase a místě. Tyto náklady budou vyfakturovány pronajímatelem nájemci, který se tímto zavazuje uhradit danou fakturu nejpozději do 15 dní od jejího doručení.

12.2. Nájemce je povinen starat se o to, aby na předmětu nájmu nevznikla žádná škoda, dodržovat instrukce výrobce a podmínky a doporučení stanovené pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení, zneužití nebo poškození. Porušení jakékoliv z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu.

12.3. Nájemce nesmí přenechávat užívání předmětu nájmu třetí osobě a provádět na něm změny a úpravy bez písemného souhlasu pronajímatele.

12.4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli všechny poruchy či závady, které se na předmětu nájmu projeví v době užívání a vyžadují opravu a to ihned po jejich zjištění. Pokud nájemce tuto povinnost nesplní, zodpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu tím způsobenou na předmětu nájmu.

12.5. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s pokyny pronajímatele, které mu pronajímatel při předání sdělí, a dále v souladu s nájemní smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit předmět nájmu pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu.

12.6. Nájemce dále zajistí řádnou údržbu předmětu nájmu na svůj náklad dle předaných pokynů pronajímatele a obsluhu předmětu nájmu proškolí, dále zajistí technické a hygienické předpoklady pro instalaci předmětu nájmu.

12.7. Pronajímatel může po předchozí výzvě nájemce navštívit a zkontrolovat stav předmětu nájmu a zacházení s ním, přičemž nájemce je povinen toto umožnit.

12.8. Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni zániku práva užívat předmět nájmu vrátit do místa sídla pronajímatele.

12.9. Písemnosti doručované pronajímatelem nájemci budou doručované na adresu jeho provozovny. V případě, že si nájemce písemnost na této adrese nepřevezme, považuje se písemnost za doručenou pátým dnem po jejím odeslání.

13. Nájemné

13.1. Nájemné je určeno individuálně, a to dohodou smluvních stran v nájemní smlouvě.

13.2. V případě, že se nájemce v nájemní smlouvě zaváže k odběru zboží od pronajímatele v určitém objemu a tento svůj závazek nebude plnit, je pronajímatel oprávněn fakturovat nájemci ve smlouvě sjednané vyšší nájemné.

13.3. K nájemnému bude dále účtována DPH v zákonem stanovené výši.

13.4. Každý kalendářní rok nájmu sjednaný dle této smlouvy se považuje dle § 21 odst. 10 zákona o DPH za dílčí plnění, tj. převod práv vzniká opakovaně vždy k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém nájem trvá, resp. k poslednímu dni trvání nájemního vztahu, pokud nájem skončí dříve než k 31.12. Nájemné včetně DPH za kalendářní rok bude fakturováno a jeho splatnost je vždy k 15. dni následujícího měsíce po měsíci, v němž byla vystavena faktura.

13.5. Nájemce je povinen hradit nájemné i za dobu, kdy je v prodlení s převzetím nebo předáním předmětu nájmu.

14. Sankce

14.1. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

14.2. Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu nejpozději ke dni zániku práva jej užívat je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Nájemce se zavazuje uhradit také škodu v plné výši včetně ušlého zisku, která pronajímateli vznikne.

14.3. Uplatněním těchto sankcí není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody.

15. Ukončení nájemní smlouvy

15.1. Smluvní vztah založený nájemní smlouvou může skončit za níže uvedených podmínek dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

15.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je jednoměsíční a začne plynout prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v průběhu kterého byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

15.3. V případě podstatného porušení povinností nájemní smlouvy nájemcem může pronajímatel od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy nájemci. Za podstatné porušení smlouvy se pro účely smlouvy rozumí na straně nájemce zejména

- jakékoli, a to i jednorázové porušení ustanovení v čl. 5. této smlouvy nebo

- pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného o více než 30 dní nebo

- pokud nájemce neodebírá od pronajímatele žádné zboží více jak 30 dní anebo neplní svůj odběrový závazek uvedený v nájemní smlouvě   po dobu více jak 30 dní

- používá předmět nájmu k jinému než pronajímatelem vymezenému účelu

- používá předmět nájmu ke skladování výrobků od jiných subjektů než je subjekt pronajímatele

- poškozování obchodní značky pronajímatele zvlášť závažným způsobem

- pokud nájemce vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno s nájemcem insolvenční řízení.

15.4. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je v případě prodlení s placením nájemného nebo při porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené nájemní smlouvou oprávněn od smlouvy bez předchozí výzvy odstoupit a předmět nájmu okamžitě odebrat či pověřit jejím vyhledáním a odebráním třetí osobu s tím, že náklady jdou k tíži nájemce.

15.5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu, dle uzavřené nájemní smlouvy, do sídla pronajímatele, a to v případě, že nájemce poruší povinnost vyplývající z čl. 5, odst. 5. Tyto náklady budou vyfakturovány pronajímatelem nájemci, který se tímto zavazuje uhradit danou fakturu nejpozději do 15 dní od jejího doručení.

Oddíl D

Závěrečná ustanovení

16.1. Společnost ADRIA GOLD, s.r.o. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Na tuto změnu upozorní druhou stranu v rámci webové prezentace www.adriagold.cz vždy v časovém předstihu spolu s oznámením data nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud druhá strana nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti ADRIA GOLD, s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou stranou odsouhlasenou a je vůči ní účinná dnem účinnosti změny VOP.

16.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

16.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

16.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2016

EET od 1.3.2017 - povinnosti poplatníka:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.